Inspektor Nadzoru

 • Gdańsk, pomorskie
 • Specjalista
 • 11.01.2018
 • Ważna jeszcze 6 dni (do 25.01.2018)

Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację zewnętrzną na stanowisko:

Inspektor Nadzoru
(Oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, Dział Inwestycji i Remontów,
Sekcja Realizacji Inwestycji i Remontów)
Nr ref.: 34/GD/17
Miejsce świadczenia pracy: teren OZG w Gdańsku

Opis zadań na stanowisku:

 • realizowanie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w ustawie prawo budowlane, w tym również dla zadań wykonywanych siłami własnymi,
 • inicjowanie rozpoczęcia budowy,
 • nadzorowanie prawidłowości i zgodności wykonywanych robót z pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i umową,
 • uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji o wykonaniu robót dodatkowych/zamiennych, w tym opiniowanie wniosków,
 • potwierdzanie stopnia wykonania przedmiotu umowy, w tym merytoryczne opisywanie dokumentów finansowych,
 • kompletowanie, weryfikowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczej do właściwych komórek organizacyjnych,
 • reprezentowanie inwestora przed organami nadzoru budowlanego,
 • uczestniczenie w procesie przekazania zrealizowanego zadania do użytkowania,
 • uczestniczenie w procesie dochodzenia praw z tytułu gwarancji i rękojmi,
 • współuczestniczenie w opracowaniu zasad realizacji procesu inwestycyjnego.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy o tym samym profilu specjalizacji,
 • wykształcenie wyższe (wskazane kierunkowe, techniczne),
 • uprawnienia budowlane w spec. instal. w zakresie sieci, instal. i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalizacjach: sieci, instalacje i urządzenia gazowe,
 • znajomość prawa energetycznego i budowlanego oraz rynku energii,
 • wiedza z zakresu zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • znajomość prawa w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, a w szczególności Prawa Ochrony Środowiska, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych
prosimy rejestrować on-line: APLIKUJ
do dnia 25 stycznia 2018 roku.

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2016. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.