Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane w skrócie RODO). Jednym z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Marseplast Sp. z o.o., ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Nowosławska; Kontakt: [email protected]
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zależności od tego w jakim celu dane zostały pozyskane lub przekazane.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach) Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newsletter’a,) Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. podczas rekrutacji lub zatrudnienia.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Np.:- zapisy z monitoringu maksymalnie przez okres 14 dni – potem są nadpisywane,- newsletter lub inne zgody marketingowe – do odwołania tej zgody przez Panią/Pana.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
Marseplast Sp. z o.o.

Operator maszyn - montażysta

Marseplast Sp. z o.o.O firmie

Marseplast Sp. z o.o.

Podłęska 17

Niepołomice

Logo Grafika górna
Marseplast Sp. z o.o.
 
Jesteśmy firmą działającą na rynku tworzyw sztucznych od ponad 30-stu lat. Pierwsze kroki stawialiśmy jako Marseille Sp. z o.o. Zdobyte doświadczenie przyczynia się do realizacji naszej misji, którą jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów w technologii wtrysku oraz formowania rotacyjnego.
Operator maszyn - montażysta
Miejsce pracy: Niepołomice

Zakres obowiązków:

 • obsługa maszyn produkcyjnych i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • weryfikacja jakości produktów podczas procesu produkcyjnego,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • chęć uczenia się nowych rzeczy,
 • motywacja i chęć do pracy,
 • sumienność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • gotowość do wykonywania pracy stojącej,
 • okresowa praca na wysokości do 3 m,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej firmie produkcyjnej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę na pełen etat,
 • terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • system czterobrygadowy,
 • pracę na nowoczesnych maszynach,
 • wdrożenie dla osób bez doświadczenia na produkcji,
 • komfortowe warunki pracy, miłą i przyjazną atmosferę.
Firma znajduje się pod adresem ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice
 
Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Po zakończeniu rekrutacji przesłane dokumenty (CV, listy motywacyjne) zostaną skutecznie zniszczone a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.
Grafika dolna
Marseplast Sp. z o.o.
 
Jesteśmy firmą działającą na rynku tworzyw sztucznych od ponad 30-stu lat. Pierwsze kroki stawialiśmy jako Marseille Sp. z o.o. Zdobyte doświadczenie przyczynia się do realizacji naszej misji, którą jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów w technologii wtrysku oraz formowania rotacyjnego.
Operator maszyn - montażysta

Zakres obowiązków:

 • obsługa maszyn produkcyjnych i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
 • weryfikacja jakości produktów podczas procesu produkcyjnego,
 • utrzymanie porządku na stanowisku pracy.

Wymagania:

 • chęć uczenia się nowych rzeczy,
 • motywacja i chęć do pracy,
 • sumienność, zaangażowanie i dyspozycyjność,
 • dobra organizacja pracy,
 • gotowość do wykonywania pracy stojącej,
 • okresowa praca na wysokości do 3 m,
 • umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 • pracę w renomowanej firmie produkcyjnej,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę pracę na pełen etat,
 • terminowe i atrakcyjne wynagrodzenie,
 • system czterobrygadowy,
 • pracę na nowoczesnych maszynach,
 • wdrożenie dla osób bez doświadczenia na produkcji,
 • komfortowe warunki pracy, miłą i przyjazną atmosferę.
Firma znajduje się pod adresem ul. Podłęska 17, 32-005 Niepołomice
 
Zastrzegamy, że będziemy kontaktować się wyłącznie z osobami, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Po zakończeniu rekrutacji przesłane dokumenty (CV, listy motywacyjne) zostaną skutecznie zniszczone a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane.

Ogłoszenie archiwalne