KLAUZULA INFORMACYJNA - PROCES REKRUTACYJNY


Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stokrotka Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000016977, NIP 712-10-08-323, REGON 430452634- dalej jako Administrator.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył p. Jacka Sierpień na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD). Kontakt z nim możliwy jest za pomocą adresu: [email protected] lub pisemnie na adres Administratora.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe, w zakresie wskazanym w przepisach Prawa Pracy1 , Administrator danych osobowych będzie przetwarzał w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, na podstawie zgody4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Zawarte w dokumentach dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO będą przetwarzane na podstawie zgody5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Art. 221  ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz.2369);
 2. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
 3. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 4. Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
 5. Art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 1. przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów np. obsługujące systemy informatyczne Administratora, podwykonawcy, agencje reklamowe, pośrednicy, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, windykacyjne, rachunkowe, audytorskie, doręczania korespondencji i przesyłek
 2. z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
 3. upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądy i organy państwowe.

Obecnie nie planujemy przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię.

Okres przetwarzania:

Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Pani/Pana zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy kalendarzowych.

Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych:

Podanie przez Pan/Panią danych osobowych w zakresie wynikającym z art.221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.

Stokrotka Sp. z o.o.

Partner Stokrotka Express

Stokrotka Sp. z o.o.O firmie

 • Warszawa, mazowieckie

 • Ważna jeszcze miesiąc
  do: 8 maj 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Kierownik

Aktualnie do nowej formuły sklepu convenience Stokrotka express poszukujemy osób przedsiębiorczych do współpracy.

Partner Stokrotka Express
Miejsce pracy: Warszawa
Województwo: mazowieckie

Stokrotka express” to nowa formuła sklepu convenience na miarę potrzeb i wymagań dzisiejszego konsumenta. Staranny dobór asortymentu, nowoczesna i funkcjonalna technologia sklepu, dodatkowe usługi oraz profesjonalna jakość obsługi są gwarancją udanych zakupów i pełnej satysfakcji naszych klientów.

 

Z nami zyskasz:

 • gwarantowany przychód
 • dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych
 • kompletnie wyposażony i zatowarowany sklep
 • szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe dla Partnera i jego pracowników
 • profesjonalne wsparcie w każdym zakresie działalności sklepu
 • współpracę ze stabilnym partnerem biznesowym
 • profesjonalną logistykę

Od kandydatów na Partnera oczekujemy:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
 • umiejętności kierowania zespołem
 • znajomości obsługi komputera
 • doświadczenia w handlu detalicznym

Zostań Naszym Partnerem

 

Wyślij do nas swoje CV za pomocą przycisku:
APLIKUJ
Odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.

Aktualnie do nowej formuły sklepu convenience Stokrotka express poszukujemy osób przedsiębiorczych do współpracy.

Partner Stokrotka Express

Stokrotka express” to nowa formuła sklepu convenience na miarę potrzeb i wymagań dzisiejszego konsumenta. Staranny dobór asortymentu, nowoczesna i funkcjonalna technologia sklepu, dodatkowe usługi oraz profesjonalna jakość obsługi są gwarancją udanych zakupów i pełnej satysfakcji naszych klientów.

 

Z nami zyskasz:

 • gwarantowany przychód
 • dodatkowy przychód za realizację celów sprzedażowych
 • kompletnie wyposażony i zatowarowany sklep
 • szkolenia wdrożeniowe i rozwojowe dla Partnera i jego pracowników
 • profesjonalne wsparcie w każdym zakresie działalności sklepu
 • współpracę ze stabilnym partnerem biznesowym
 • profesjonalną logistykę

Od kandydatów na Partnera oczekujemy:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub gotowość do jej założenia
 • umiejętności kierowania zespołem
 • znajomości obsługi komputera
 • doświadczenia w handlu detalicznym

Zostań Naszym Partnerem

 

Wyślij do nas swoje CV za pomocą przycisku:
APLIKUJ
Odpowiadamy jedynie na wybrane aplikacje.

Ogłoszenie archiwalne