Ta oferta pracy jest nieaktualna od 248 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Protokolant sądowy

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 08.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
  ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-8/18 na wolne stanowisko

  Protokolant sądowy
  Miejsce pracy: Warszawa

  I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

  II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 62

  III. Zakres zadań na stanowisku:
  • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
  • zapewnienie techniczno - organizacyjne warunków do prawidłowego przebiegu postępowań sądowych,
  • sporządzanie projektów pism zgodnie z wytycznymi przełożonego i/lub sędziego,
  • czuwanie nad prawidłowym i terminowym tokiem spraw w powierzonym referacie
  • wykonywanie innych prac administracyjno – biurowych oraz innych czynności zleconych przez przełożonego.
  IV. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny,
  • umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania na klawiaturze,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
  • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
  V. Wymagania pożądane
  • ukończone studia wyższe co najmniej pierwszego stopnia (mile widziane wykształcenie administracyjne lub prawnicze),
  • doświadczenie w pracy biurowej lub na analogicznym stanowisku,
  • umiejętność bezwzrokowego pisania na klawiaturze,
  • znajomość obsługi pakietu MS Office, zwłaszcza programu Word i Excel
  • podstawowa znajomość przepisów zarządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność sprawnej organizacji pracy,
  • odporność na stres,
  • dokładność, odpowiedzialność, lojalność i dyskrecja.
  VI. Z naszej strony oferujemy:
  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
  • zdobycie cennego doświadczenia,
  • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę, w tym udział w rozprawach i bliską współpracę z sędziami,
  • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
  • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
  • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
  • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej,
  • perspektywę zatrudnienia na etat.
  VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego
   w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z aktualnym adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej).
  2. CV.
  3. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji.
  5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko protokolanta sądowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
  7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
  do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie do 22 marca 2018 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

  Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
  al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
  pok. 359, p. III

  Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
  3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

  Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

  Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dn. 29 marca 2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

  X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:

  • zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  • zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
  • nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie
   3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.

  Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

  XI. Unieważnienie konkursu:

  Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.