Technik

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut BadawczyO firmie

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

aleja Jaworowa 19

Wrocław

Grafika górna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

Technik
w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu

Miejsce pracy: Wrocław
Liczba etatów: 1  (umowa na okres próbny)
Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Opis stanowiska:

 • udział w zadaniach związanych z realizacją prac geologicznych i hydrogeologicznych,
 • przygotowywanie w laboratorium prób do dalszych analiz (m.in. obsługa kruszarki, wytrząsarki, cięcie, polerowanie i płukanie),
 • uczestnictwo w pracach terenowych z zakresu kartografii geologicznej, sozologicznej
  i hydrogeologicznej,
 • wykonywanie zestawień danych, szkiców i notatek z prac terenowych, a także przygotowywanie sprawozdań i opracowań z przeprowadzonych prac,
 • pobór próbek geologicznych, środowiskowych i wody,
 • wykonywanie codziennej obsługi oraz prac transportowych maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu laboratoriów Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB,
 • wykonywanie innych prac terenowych i kameralnych wynikających z zadań realizowanych w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie geologiczne,
 • doświadczenie zawodowe lub praktyka minimum 6 miesięcy,
 • prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • umiejętności „techniczne”, podstawowa orientacja w zakresie elektryki oraz budowy maszyn i urządzeń,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław, z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko technika”

Osobiście w sekretariacie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, pokój nr 23 w godz. 7.30–15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko technika” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Oferty należy składać do dnia 14.07.2020 r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać,
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 337 20 91 wew. 136 lub pod adresem e-mail: [email protected],
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do sekretariatu Dolnośląskiego PIG-PIB w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.
Grafika dolna
Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
ogłasza konkurs na stanowisko:

Technik
w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu

Liczba etatów: 1  (umowa na okres próbny)
Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

Opis stanowiska:

 • udział w zadaniach związanych z realizacją prac geologicznych i hydrogeologicznych,
 • przygotowywanie w laboratorium prób do dalszych analiz (m.in. obsługa kruszarki, wytrząsarki, cięcie, polerowanie i płukanie),
 • uczestnictwo w pracach terenowych z zakresu kartografii geologicznej, sozologicznej
  i hydrogeologicznej,
 • wykonywanie zestawień danych, szkiców i notatek z prac terenowych, a także przygotowywanie sprawozdań i opracowań z przeprowadzonych prac,
 • pobór próbek geologicznych, środowiskowych i wody,
 • wykonywanie codziennej obsługi oraz prac transportowych maszyn i urządzeń będących na wyposażeniu laboratoriów Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB,
 • wykonywanie innych prac terenowych i kameralnych wynikających z zadań realizowanych w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie geologiczne,
 • doświadczenie zawodowe lub praktyka minimum 6 miesięcy,
 • prawo jazdy kategorii B.

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

 • umiejętności „techniczne”, podstawowa orientacja w zakresie elektryki oraz budowy maszyn i urządzeń,
 • znajomość oprogramowania GIS,
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
 • wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
 • elastyczny czas pacy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
 • benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
 • rozbudowany pakiet socjalny;
 • możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.

Wymagane dokumenty:

 • cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Dolnośląski, al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław, z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko technika”

Osobiście w sekretariacie Oddziału Dolnośląskiego PIG-PIB, pokój nr 23 w godz. 7.30–15.30, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko technika” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.

Oferty należy składać do dnia 14.07.2020 r.

Inne informacje:

 • kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać,
 • po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (71) 337 20 91 wew. 136 lub pod adresem e-mail: [email protected],
 • dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do sekretariatu Dolnośląskiego PIG-PIB w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:
 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W: PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM
 

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.
 
Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:
 1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.
 2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów
 3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

Ogłoszenie archiwalne