Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej SI-C).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawą przetwarzania przez SI-Consulting Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu SI-Consulting Sp. z o.o. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

SI-Consulting Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SI-Consulting Sp. z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym SI-Consulting Sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z SI-Consulting Sp. z o.o., które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, SI-Consulting Sp. z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto SI-Consulting Sp. z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z SI-Consulting Sp. z o.o..

Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

SI-Consulting Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:

o    Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

o    Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;

o    Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

o    Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

o    Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

o    Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:

o    zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

o    przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

o    administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

o    Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:

o    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;

o    Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;

 • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Kontakt

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

Inspektor Ochrony Danych:

Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: [email protected]

SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118

SI-Consulting Sp. z o.o.

Tester - Automatyzer

SI-Consulting Sp. z o.o.O firmie

SI-Consulting Sp. z o.o.

Antoniego Słonimskiego

Wrocław

top

Zapraszamy do aplikowania osoby, których pasją jest poznawanie i działanie w świecie cyfryzacji.
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

TESTER / AUTOMATYZER

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Słonimskiego

Zadania:

 • Aktywny udział w pracach projektowych w zakresie testów aplikacji opartych o technologie www, mobilne i SAP oraz związanych z automatyzacją procesów biznesowych.
 • Wykonywanie testów manualnych i przygotowywanie skryptów automatyzujących testowanie aplikacji IT.
 • Przygotowanie dokumentacji i scenariuszy testowych.
 • Praca z oprogramowaniem do zarządzania projektami testowymi (JIRA, TESTLINK).
 • Realizowanie prac z narzędziami RPA w fazie projektowania, programowania, dokumentowania i wdrażania rozwiązań.
 • Wykrywanie i raportowanie błędów w aplikacjach automatyzacyjnych, raportowanie wyników wykonanych prac.
 • Bieżąca współpraca z koordynatorem testów, testerami, analitykami i programistami.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne.
 • Znajomość HTML, JavaScript, .NET, VBA.
 • Bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Windows.
 • Znajomość podstaw programowania w dowolnym z języków: C#,C++, PYTHON, JAVA.
 • Podstawowa znajomość SQL i baz danych.
 • Komunikatywność.
 • Zdolności analityczne i umiejętność kreatywnego myślenia.
 • Chęć zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość zagadnień związanych z testowaniem, automatyzacją testów aplikacji informatycznych.
 • Znajomość BPMN.
 • Znajomość rozwiązań z obszaru RPA (Automation Anywhere, BluePrism, WinAutomation, UiPath).

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia bogatych doświadczeń w wielu różnorodnych projektach.
 • Praktyczny kontakt z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami służącymi automatyzacji procesów i efektywnego zarządzania nimi dzięki inteligentnej platformie.
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Spółce zapewniającej stabilność pracy i możliwość rozwoju zawodowego.
 • Silną współpracę z doświadczonym i zgranym zespołem doświadczonych programistów.
 • Możliwość udziału w szkoleniach.
 • Możliwość korzystania z różnorodnych benefitów pozapłacowych.


Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych klikając w przycisk aplikowania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 24 miesięcy. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

Zapraszamy do aplikowania osoby, których pasją jest poznawanie i działanie w świecie cyfryzacji.
Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

TESTER / AUTOMATYZER

Miejsce pracy: Wrocław, ul. Słonimskiego

Zadania:

 • Aktywny udział w pracach projektowych w zakresie testów aplikacji opartych o technologie www, mobilne i SAP oraz związanych z automatyzacją procesów biznesowych.
 • Wykonywanie testów manualnych i przygotowywanie skryptów automatyzujących testowanie aplikacji IT.
 • Przygotowanie dokumentacji i scenariuszy testowych.
 • Praca z oprogramowaniem do zarządzania projektami testowymi (JIRA, TESTLINK).
 • Realizowanie prac z narzędziami RPA w fazie projektowania, programowania, dokumentowania i wdrażania rozwiązań.
 • Wykrywanie i raportowanie błędów w aplikacjach automatyzacyjnych, raportowanie wyników wykonanych prac.
 • Bieżąca współpraca z koordynatorem testów, testerami, analitykami i programistami.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane techniczne.
 • Znajomość HTML, JavaScript, .NET, VBA.
 • Bardzo dobra znajomość systemów z rodziny Windows.
 • Znajomość podstaw programowania w dowolnym z języków: C#,C++, PYTHON, JAVA.
 • Podstawowa znajomość SQL i baz danych.
 • Komunikatywność.
 • Zdolności analityczne i umiejętność kreatywnego myślenia.
 • Chęć zdobywania nowych umiejętności i pogłębiania wiedzy.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość zagadnień związanych z testowaniem, automatyzacją testów aplikacji informatycznych.
 • Znajomość BPMN.
 • Znajomość rozwiązań z obszaru RPA (Automation Anywhere, BluePrism, WinAutomation, UiPath).

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia bogatych doświadczeń w wielu różnorodnych projektach.
 • Praktyczny kontakt z najnowszymi rozwiązaniami i narzędziami służącymi automatyzacji procesów i efektywnego zarządzania nimi dzięki inteligentnej platformie.
 • Zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się Spółce zapewniającej stabilność pracy i możliwość rozwoju zawodowego.
 • Silną współpracę z doświadczonym i zgranym zespołem doświadczonych programistów.
 • Możliwość udziału w szkoleniach.
 • Możliwość korzystania z różnorodnych benefitów pozapłacowych.


Osoby zainteresowane współpracą, prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych klikając w przycisk aplikowania.

 

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczenie w CV następujących klauzul:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzeby bieżącej rekrutacji. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 na potrzebę ewentualnych przyszłych procesów rekrutacyjnych, które Spółka będzie przeprowadzać w okresie najbliższych 24 miesięcy. Wyrażona zgoda może być w każdej chwili przeze mnie wycofana.”

Ogłoszenie archiwalne