Ta oferta pracy jest nieaktualna od 211 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Z-ca Prezesa ds.Techniczno-Eksploatacyjnych

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Dyrektor/Prezes
 • 12.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko:

  Z-CY PREZESA ds. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

  Miejsce pracy: Kraków

  Wymagania wobec kandydatów:

  • wykształcenie wyższe techniczne, kierunkowe budowlane.
  • minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym,
  • znajomość zagadnień techniczno eksploatacyjnych w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
  • umiejętność kierowania zespołami ludzkimi i znajomość prawa pracy,
  • umiejętność zarządzania i podejmowania decyzji pod presją czasu, w sytuacjach kryzysowych,
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • znajomość prawa budowlanego i spółdzielczego,
  • niekaralność,
  • umiejętność prowadzenia negocjacji.


  Wymagania dodatkowe:

  • pełna dyspozycyjność,
  • dobry stan zdrowia,
  • biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietów biurowych (MS Office, Open Office lub inny).

  Dokumenty wymagane do udziału w konkursie:

  • cv,
  • list motywacyjny,
  • kserokopie: dyplomów ukończonych studiów, świadectwa posiadanych kwalifikacji,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na kierowniczym stanowisku (do doręczenia w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną),
  • oświadczenie o niekaralności,
  • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki oraz oświadczenie o nie pozostawaniu z członkami Rady Nadzorczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa (art. 56 § 3 i art. 57 prawa spółdzielczego),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2000 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami i Ustawy RODO obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.)”.


  Zgłoszenia kandydatów

  • Wszelkie dokumenty sporządzane przez kandydatów winny być własnoręcznie podpisane, a kopie oryginalnych dokumentów potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  • Aplikacje należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem
   „konkurs na Z-cę Prezesa Zarządu ds. Techniczno-Eksploatacyjnych” w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie przy ul. J. Lea 19 w terminie do dnia 23.10.2018 r. do godz. 15.00.


  W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty decyduje data i godz. wpływu zgłoszenia do Spółdzielni.

  • Regulamin przeprowadzenia konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu
   Techniczno-Eksploatacyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej im. T. Kościuszki w Krakowie jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni oraz do pobrania w jej siedzibie.
  • Rada Nadzorcza SMK zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub odrzucenia ofert bez podania przyczyny oraz kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Złożone dokumenty nie będą zwracane.


  Szczegóły warunków konkursu zawiera Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Z-cy Prezesa Zarządu ds. Techniczno - Eksploatacyjnych, który można również otrzymać w siedzibie Spółdzielni.